תקנון שימוש

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של א. ברפמן (להלן: “האתר”)

 1. מבוא
  1.1. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
  1.2. גלישה באתר מבטאת את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון.
  1.3. תנאי תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת ו-א. ברפמן שומרת על זכותה לעדכן ו/או לשנות אותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתה הבלעדי. אנא הקפד להתעדכן בהוראות התקנון.
  1.4. השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
 2. המוצרים המוצגים באתר
  2.1. באתר תוכל למצוא מידע אודות מוצרים שא. ברפמן מוכרת ללקוחותיה.
  2.2. מחיר המוצר ככל שהוא מוצג באתר אינו כולל דמי משלוח, הובלה והתקנה.
  2.3. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר לבין התמונה. בכל מקרה של סתירה בין המפרט בפועל לבין המתואר בתמונה, המפרט בפועל יהיה המפרט המחייב.
  2.4. נתונים המסופקים באתר הינם בהתאם ובהסתמך על הגדרות היצרן לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור: גודל/נפח, מדידה, שיטות הבדיקה, תנאי הבדיקה, התקנה, תחזוקה, נתונים טכניים וכל נתון אחר שניתן על ידי היצרן.
  2.5. האחריות לכל מוצר הינה בהתאם למצויין בתעודת האחריות ו/או הרשום בחשבונית לכל מוצר לפי תנאי היצרן. תנאי האחריות כפופים לתנאי תעודת האחריות ו/או הרשום בחשבונית.
  2.6. המחירים באתר מתעדכנים מעת לעת ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין מחירי המוצר באתר לבין מחיריהם באתרים אחרים, המופעלים על ידי צדדיים שלישיים, המפנים אל האתר. המחיר הקובע הוא מחיר המוצר/ים באתר.
 3. התקנת המוצרים, שינוי בהם ו/או ניתוקם
  3.1 א. ברפמן מוכרת את המוצרים המשווקים על ידה. המוצרים טעונים התקנה בידי מתקין מוסמך ומורשה כחוק. על הלקוח לתאם התקנה באמצעות מתקין מוסמך.
  3.2 מוצרים המחוברים למערכת אספקת גז ו/או חשמל אין להתקין, ו/או לנתק ו/או לעשות בהם שינוי כלשהו אלא באמצעות מתקין מוסמך ומורשה כחוק. ניתוק שלא בהתאם לאמור לעיל מסוכן ועלול לגרום לשריפה, פיצוץ ופגיעה בגוף וברכוש!
  3.3 במידה ומתעורר אצל הלקוח חשש שהמוצר פגום עליך למסור הודעה בכתב על כך ל-א. ברפמן ולהזמין מתקין/מתחזק מוסמך ומורשה כחוק באופן מיידי. בנוסף, יש לנתק את אספקת הגז למוצר ולהימנע משימוש בו עד קבלת הנחיות ממתקין מוסמך ומורשה כחוק.
 4. קניין רוחני
  4.1. האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, תמונות, צילומים, מפות, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ”ב הם קניינה של א. ברפמן ו/או של צדדים שלישיים המיוצגים בחנות והם מוגנים ע”י דיני קניין רוחני במדינת ישראל ומדינות אחרות.
  4.2. אין להעתיק, להפיץ, להציג, לשכפל, ליצור עבודות נגזרות, להכניס שינויים או למכור או להעביר כל חלק מן התוכן בכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של א. ברפמן.
 5. אבטחת מידע
  5.1 א. ברפמן נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות הגולשים באתר ומידע שלקוחות מוסרים באתר.
  5.2. א. ברפמן מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הגולשים באתר, ככל שיהיו, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ולצורך שיפור השירות.
  5.3. אתה מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע: (i) שינוי כלשהו באתר ו/או (ii) העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור: בדרך של: “Peep-Link”, “Robot”, “Page-Scrape”, “Spider” או כל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר שאינו מיועד להורדה ו/או העברה (iii) לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם (iv) לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינה הרוחני של א. ברפמן, לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים, לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר ו/או למשתמשים בו, או איזה מהם.
  5.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי א. ברפמן תהא רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.
 6. מדיניות הגנת פרטיות באתר
  6.1 הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.
  6.2 כדי לוודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים. האתר מאובטח על פי תקנים מקובלים ובהתאם לכל דין.
  6.3 לצורך האמור לעיל א.ברפמן עשויה לשתול אצל משתמשים עוגיות (“Cookies”), למטרת איסוף מידע לצרכים המפורטים לעיל.
 7. המידע שאנו אוספים
  7.1 א. ברפמן עשויה לאסוף מידע אודות לקוחות כפי שיידרש לצורך מתן השירות ללקוחות ושיפורו וכן לצורך טיפול בתלונות ומעקב אחריהן. בנוסף, א. ברפמן עשויה לאסוף מידע סטטיסטי, שאינו מזהה משתמש באופן אישי.
 8. מה אנחנו עושים עם המידע
  8.1. המידע אודות משתמשים אינו מועבר לכל גורם אחר. במקרה ששלחת לנו דוא”ל נשתמש בכתובת הדוא”ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא”ל חוזר ו/או דיוור חומרים פרסומיים (שאותו אתה רשאי לדרוש מאיתנו להפסיק בכל עת) אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.
  8.2. במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה עשוי להיות מועבר גם לגורמים אחרים, כדוגמת צדדי ג’ שיפרסמו את מוצריהם ו/או שירותיהם באתר.
 9. כללי
  9.1. א. ברפמן וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  9.2. א. ברפמן שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתקנון בכל עת. הנוסח האחרון הוא המחייב.
 10. ברירת דין וסמכות שיפוט
  10.1 הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים (א. ברפמן והלקוח/המשתמש) בקשר עם תקנון זה, ביצועו, פירושו, תחולתו או תוקפו, יהיו בסמכותו הבלעדית של בית המשפט המוסמך מבחינת העניין במחוז המרכז, לשלילת כל סמכות של כל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית אחרת.

 

דילוג לתוכן